Zpracování osobních informací


Vážený zákazníku,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a platnou legislativou ČR. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.  

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Ladislav Semecký – Helia Tour, se sídlem Vídeňská 619, Praha 4, IČ: 407 71 580, DIČ: CZ420412014. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail: heliatour@heliatour.cz         
   
 2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresu bydliště/sídla/místa podnikání, bankovní spojení, e-mail a telefon zákazníka (smluvní strany), případně označení kontaktní osoby a její údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail), označení poskytnuté služby. Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás – jako zákazníka, případně z veřejných zdrojů (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, internetová informace o spolehlivém plátci DPH).
   
 3. Vaše údaje zpracováváme především z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy, případně na základě Vámi uděleného souhlasu, pokud bude nezbytné tento souhlas od Vás požadovat, a dále z důvodu nezbytnosti pro plnění právních povinností vyplývající ze zákona o účetnictví a příslušných daňových zákonů v aktuálních zněních, v neposlední míře i z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti (zejména úhrada ceny Vám poskytnutého plnění a v případě nesplnění této povinnosti k jejímu vymáhání zákonnými prostředky.)
   
 4. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním Vašich osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.
   
 5. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který je zpracováváme (zpravidla po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu), případně po dobu stanovenou ve Spisovém a skartačním řádu naší společnosti.
   
 6. K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme zabezpečený počítačový systém s omezeným přístupem osob. Osobní údaje vedené v listinné podobě a počítače jsou uloženy v zabezpečených a důkladně chráněných prostorách.
   
 7. Žádost na úpravu, vymazání nebo jiné změny osobních údajů nám zašlete na: heliatour@heliatour.cz